Condicions d’us

1. General

1.1. APLACAT SBD SL és el titular de la web www.aplacat.cat, i informa que l’ús d’aquesta Web, així com el de tots els Continguts en ell oferts està subjecte a les presents Condicions generals d’ús.

1.2. La utilització de la Web és gratuïta i atribueix automàticament la condició d’Usuari, implicant la plena acceptació d’aquestes Condicions Generals. Aquestes Condicions Generals, així com les seves modificacions o altres avisos legals estaran disponibles a la Web i s’entendran vigents des de la seva publicació en la mateixa.

1.3. Determinats Serveis o Continguts oferts a la Web poden estar subjectes a “Condicions Particulars”, també posades a la disposició de l’Usuari, les quals podran complementar o substituir aquestes Condicions Generals pel que fa a l’ús del servei concret al que es refereixin.

2. Contingut

2.1. La Web ofereix articles, informes, informació i altres continguts realitzats per APLACAT SBD SL amb finalitats exclusivament informatives. S’informa a l’usuari que tals Continguts poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent, podent APLACAT SBD SL modificar-los, suprimir-los, desenvolupar-los o actualitzar-los unilateralment sense notificació prèvia i sense assumir cap responsabilitat.

2.2. Els Continguts de la Web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés als mateixos és lliure i no implica relació alguna entre assessor i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre APLACAT SBD SL i l’Usuari de la Web. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda a la Web, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

2.3. Els enllaços d’hipertext que conté la Web a altres web són inclosos per considerar-los interessants per a l’Usuari. APLACAT SBD SL no té control sobre aquestes web, per la qual cosa no respon dels seus serveis, continguts ni de l’estat de les mateixes.

2.4. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de:

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per APLACAT SBD SL o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació, si escau.

– Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de dades, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

– Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la web, així com de les bases de dades que APLACAT SBD SL posi a la disposició dels Usuaris.

 

3. Limitació de responsabilitat

3.1. Qui utilitza aquesta Web ho fa pel seu propi compte i risc. APLACAT SBD SL no garanteix que la Web es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, sense errors, sense omissions o lliure de virus. En conseqüència, la Web i els seus Continguts són proveïts “tal com estan” sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, quedant clar que ni APLACAT SBD SL, ni els seus socis, col·laboradors, empleats o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els Continguts o Serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquesta Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en la mateixa es facilita.

 

4. Propietat Industrial i Intel·lectual

4.1. La totalitat dels Continguts d’aquesta Web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels Continguts inclosos en el mateix, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de APLACAT SBD SL o, si escau, dels seus llicenciadors, que l’Usuari ha de respectar.

4.2. S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels Continguts de la Web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una fi personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts de la Web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit de APLACAT SBD SL.

 

5. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable, APLACAT SBD SL informa als seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter Personal a aquest despit sobre la seva política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual està disponible a la Web, a l’enllaç “Protecció de Dades”.

 

6. Legislació aplicable

Les presents Condicions Generals d’utilització de la Web i totes les relacions que s’estableixin entre l’Usuari i APLACAT SBD SL, es regiran per la legislació espanyola.